Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρογεννητριών που συνδέονται ως εναλακτικές πηγές ενέργειας σε ηλεκτρικές

Ενημερωτικό Δελτίο για Ηλεκτρογεννήτριες

Το Τμήμα Ηλεκτομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των προνοιών της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας, ενημερώνει ότι, οι ηλεκτρογεννήτριες που συνδέονται ως εναλλακτικές πηγές ενέργειας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και η ηλεκτρολογική τους σύνδεση αποτελούν μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και υπόκεινται στις διατάξεις των περί Ηλεκτρισμού κανονισμών.

Πολύ σημαντικό είναι το κάλεσμα για συμμόρφωση προς όλους τους ιδιοκτήτες ή χρήστες υποστατικών που έχουν εγκατεστημένες ηλεκτρογεννήτριες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές πηγές ενέργειας, χωρίς να έχει προηγηθεί επιθεώρηση και έλεγχος τους, ότι θα πρέπει να τις αποσυνδέσουν άμεσα, και να συμμορφωθούν με τις σχετικές πρόνοιες των ισχυουσών νομοθεσιών.

Για την λήψη του ενημερωτικού Δελτίου πατήστε στην εικόνα.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic